Souhlas se zpracovnm osobnch daju

Udelujete tmto souhlas spolecnosti Hotel Schfflerhof, se sdlem Ortstrae 1-2, IC: 170/276/50864 DIC: DE285628050 (dle jen Sprvce), aby ve smyslu Narzen Evropskho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochrane fyzickch osob v souvislosti se zpracovnm osobnch daju a volnm pohybu techto daju a o zruen smernice 95/46/ES (dle jen Narzen) zpracovvala tyto osobn daje: jmno a prjmen, e-mail, telefonn cslo, adresa, dal osobn daje potrebn pro naplnen stanovenho celu. Osobn daje budou zpracovvny pouze vrozsahu a za celem nezbytne nutnm pro: prjem a vyrizovn dotazu z kontaktnch formulru, prjem a vyrizovn poptvek a objednvek na sluby a produkty spolecnosti a jinch dotazu nvtevnku webovch strnek patriciabereni.com, evidenci vhodnch uchazecu o zamestnn (jako potencilnho zamestnance). Tyto daje budou Sprvcem zpracovvny po dobu maximlne 3 let. Souhlas se zpracovnm osobnch daju lze vzt kdykoliv zpet, a to psemnou formou naprklad zaslnm emailu na adresu schaefflerstubn@gmx.net nebo dopisu na kontaktn daje spolecnosti hotelu Schfflerhof. Zpracovn osobnch daju je provdeno Sprvcem, a tret strane jsou poskytovny pouze daje nutn ke splnen jejich celu (napr. dopravci je treba poskytnout jmno, adresu a telefon za celem dorucen objednvky z eshopu). Osobn daje jsou poskytnuty dobrovolne, jsou presn a pravdiv. Kosobnm dajum budou mt prstup jen poveren zamestnanci. Vezmete, prosme, na vedom, e podle zkona o ochrane osobnch daju mte prvo: vzt souhlas kdykoliv zpet, poadovat po ns informaci, jak vae osobn daje zpracovvme, poadovat po ns vysvetlen ohledne zpracovn osobnch daju, vydat si u ns prstup k temto dajum a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, poadovat po ns vmaz techto osobnch daju, v prpade pochybnost o dodrovn povinnost souvisejcch se zpracovnm osobnch daju obrtit se na ns nebo na rad pro ochranu osobnch daju. Podrobn vysvetlen pojmu "ochrana osobnch daju" 1) Informace o shromadovn osobnch daju a kontaktn daje odpovedn osoby 1.1 Jsme rdi, e jste navtvili nae webov strnky a dekujeme za v zjem. Ne vs informujeme o nakldn s vaimi osobnmi daji pri pouvn naich webovch strnek. Osobn daje jsou vechna data, pomoc kterch muete bt osobne identifikovni. 1.2 Osoba odpovedn za zpracovn daju na tto webov strnce ve smyslu obecnho narzen o ochrane daju (GDPR) je Oleg Olaf Stanek, www.schaefflerstubn.de, Ortstr. 1-4, 94253 Habischried, Nemecko, Tel .: +49 (0) 9920/1375, E -Mail: In schaefflerstubn@gmx.net. Osobou odpovednou za zpracovn osobnch daju je fyzick nebo prvnick osoba, kter sama nebo spolecne s ostatnmi rozhoduje o celech a prostredcch zpracovn osobnch daju. 1.3 Z bezpecnostnch duvodu a kvuli ochrane prenosu osobnch daju a jinho duvernho obsahu (napr. Objednvek nebo dotazu odpovedn osobe) pouv tento web SSL nebo. ifrovn TLS. ifrovan pripojen muete rozpoznat retezcem https: // a symbolem zmku v rdku prohlece. 2) Sber dat pri nvteve naich webovch strnek Pouvme-li n web pouze pro informacn cely, tj. Pokud se nezaregistrujete nebo jinak neposkytnete nm informace, shromadujeme pouze data, kter v prohlec pren na n server (tzv. Soubory protokolu serveru). Pri nvteve naeho webu shromadujeme nsledujc daje, kter jsou pro ns technicky nezbytn k tomu, abychom vm mohli web zobrazit: N navtven web Datum a cas v dobe prstupu Mnostv dat odeslanch v bajtech Zdroj / odkaz, ze kterho jste prili na strnku Prohlec pouit Pouit operacn systm Pouit adresa IP (v prpade potreby: v anonymn podobe) Zpracovn probh v souladu s cl. 6 odst. 1 psm. f GDPR na zklade naeho oprvnenho zjmu o zlepen stability a funkcnosti naich webovch strnek. Data nebudou predvna ani pouita jinm zpusobem. Vyhrazujeme si vak prvo zkontrolovat soubory protokolu serveru zpetne, pokud existuj konkrtn nznaky nezkonnho pouit. 3) Cookies Abychom zprjemnili nvtevu naeho webu a umonili pouvn urcitch funkc, pouvme na ruznch strnkch tzv. Cookies. Jedn se o mal textov soubory, kter jsou uloeny v zarzen. Nekter soubory cookie, kter pouvme, jsou smazny po skoncen relace prohlece, tj. Po zavren prohlece (tzv. Relacn soubory cookie). Ostatn soubory cookie zustanou na vaem zarzen a umon vm rozpoznat v prohlec pri prt nvteve (tzv. Trval soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, shromaduj a zpracovvaj urcit informace o uivateli, jako jsou data prohlece a umsten, jako i hodnoty IP adresy v individulnm rozsahu. Trval soubory cookie jsou automaticky smazny po urcit dobe, kter se mue liit v zvislosti na souboru cookie. Trvn prslunho loite cookie najdete v prehledu nastaven cookies ve webovm prohleci. V nekterch prpadech se soubory cookie pouvaj ke zjednoduen procesu objednvn uloenm nastaven (napr. Zapamatovn obsahu virtulnho nkupnho koku pro pozdej nvtevu webu). Pokud jsou osobn daje zpracovvny tak jednotlivmi cookies, kter pouvme, je zpracovn provdeno v souladu s cl. 6 odst. 1 psm. b GDPR bud k proveden smlouvy, v souladu s cl. 6 odst. 1 psm. GDPR v prpade udelenho souhlasu nebo podle cl. 6 odst. 1 psm. f GDPR k ochrane naich oprvnench zjmu v co nejlep funkcnosti webu a zkaznicky vstrcnmu a efektivnmu designu nvtevy strnky. Vezmete prosm na vedom, e muete nastavit svuj prohlec tak, abyste byli informovni o nastaven souboru cookie a rozhodnout se jednotlive, zda je prijmout nebo vyloucit prijmn souboru cookie v urcitch prpadech nebo obecne. Kad prohlec se li zpusobem, jakm spravuje nastaven souboru cookie. To je popsno v nabdce npovedy kadho prohlece, kter vysvetluje, jak muete zmenit nastaven souboru cookie. Najdete je pro prslun prohlec pod nsledujcmi odkazy: Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14 Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies Upozornujeme, e funkcnost naich webovch strnek mue bt omezena, pokud nebudou soubory cookie prijmny. 4) Kontaktujte ns Pri kontaktu s nmi (napr. Prostrednictvm e-mailu) se shromaduj osobn daje. Kter data se shromaduj v prpade kontaktnho formulre, lze videt z prslunho kontaktnho formulre. Tato data jsou uloena a pouita vhradne za celem zodpovezen vaeho poadavku nebo pro kontaktovn vs a souvisejc technick sprvy. Prvn zklad pro zpracovn techto daju je n oprvnen zjem na zodpovezen va dosti v souladu s cl. 6 odst. 1 psm. f GDPR. Pokud je v kontakt zameren na uzavren smlouvy, je dalm prvnm zkladem pro zpracovn cl. 6 odst. 1 psm. b GDPR. Po zpracovn va dosti budou vae data odstranena. Je tomu tak, pokud lze z okolnost vyvodit, e dotycn zleitost byla konecne vyjasnena a pokud neexistuj dn zkonn poadavky na uchovvn. 5) Zpracovn dat pri otevren zkaznickho ctu a ke zpracovn smlouvy Podle cl. 6 odst. 1 psm. b GDPR, osobn daje budou i nadle shromadovny a zpracovvny, pokud nm je poskytnete pri plnen smlouvy nebo pri otevren zkaznickho ctu. Kter daje jsou shromadovny, lze videt z prslunch vstupnch formulru. Zkaznick cet je mon kdykoli smazat a ve uvedenmu muete odeslat zprvu. Adresa odpovedn osoby. daje, kter poskytnete, ukldme a pouvme pro zpracovn smlouvy. Po uzavren smlouvy nebo smazn vaeho zkaznickho ctu budou vae data zablokovna s ohledem na dobu uchovvn danovch a obchodnch zkonu a po uplynut techto lhut budou smazna, pokud vslovne nesouhlaste s dalm pouvnm vaich daju nebo si nevydte leglne povolen dal pouit dat z na strany byl. 6) Funkce komentru V rmci funkce komentru na tomto webu se krome vaeho komentre ulo a zverejn na tomto webu informace o dobe vytvoren komentre a zvolenm komenttoru. Vae IP adresa je tak zaznamenna a uloena. Tato IP adresa je uloena z bezpecnostnch duvodu a v prpade, e subjekt daju poruuje prva tretch stran zverejnenm komentre nebo zverejnenm nezkonnho obsahu. Potrebujeme vai e-mailovou adresu, abychom vs mohli kontaktovat, pokud tret strana vzn nmitky proti zverejnenmu obsahu jako nezkonn. Prvn zklad pro ukldn vaich daju je cl. 6 odst. 1 psm. b a f GDPR. Vyhrazujeme si prvo smazat komentre, pokud jsou kritizovny jako nezkonn tretmi stranami. 8) Pouit socilnch mdi: sociln pluginy AddThis pluginy s zlokami s reenm Shariff Nae webov strnky pouvaj tzv. Sociln pluginy (pluginy) ze sluby zloek AddThis, kter je soucst Oracle Corporation spolecnosti AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA (AddThis) je provozovn. Abychom zvili ochranu vaich dat pri nvteve naich webovch strnek, nejsou tato tlactka plne integrovna jako pluginy, ale jsou do strnky integrovna pouze pomoc odkazu HTML. Tento typ integrace zajituje, e pri nvteve strnky na naem webu, kter obsahuje takov tlactka, nen dosud navzno dn pripojen k serverum AddThis. Po kliknut na tlactko se otevre nov okno prohlece a otevre se strnka AddThis, kde muete s pluginy pracovat (v prpade potreby po zadn prihlaovacch daju). Oracle Corporation jako zastreujc organizace AddThis se sdlem v USA je certifikovna pro americko-evropskou dohodu o ochrane daju Privacy Shield, kter zarucuje dodrovn rovne ochrany daju platn v EU. Svuj souhlas muete kdykoli odvolat deaktivac aktivovanho pluginu dalm kliknutm. Zruen vak nem vliv na data, kter ji byla prenesena do AddThis. cel a rozsah shromadovn daju a dal zpracovn a pouit dat spolecnost AddThis, jako i vae prva v tomto ohledu a monosti nastaven ochrany vaeho soukrom naleznete v informacch AddThis o ochrane dat: https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy 9) Pouit socilnch mdi: videa Pouit vide YouTube Tento web pouv funkci vkldn YouTube k zobrazen a prehrvn vide od poskytovatele Youtube, kter patr spolecnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (Google). Pouv se zde rozren reim ochrany dat, kter podle poskytovatele zacne ukldat informace o uivateli a pri prehrvn videa. Pokud je sputeno prehrvn vloench vide YouTube, poskytovatel Youtube pouv soubory cookie ke shromadovn informac o chovn uivatelu. Podle YouTube se pouvaj, mimo jin, k zaznamenvn video statistik, zlepen uivatelsky prvetivosti a predchzen zneuvajcm praktikm. Pokud jste prihleni do Googlu, budou vae daje pri kliknut na video prirazeny prmo k vaemu ctu. Pokud nechcete, aby byl v profil YouTube prirazen, muste se pred aktivac tlactka odhlsit. Google ukld vae data (i pro uivatele, kter nejsou prihleni) jako profily vyuit a vyhodnocuje je. Takov hodnocen se provd zejmna v souladu s cl. 6 odst. 1 psm. f GDPR zaloen na oprvnench zjmech spolecnosti Google pri zobrazovn personalizovan reklamy, pruzkumu trhu nebo navrhovn jej webov strnky v souladu s poadavky. Mte prvo vznst proti vytvoren techto uivatelskch profilu nmitky a pro jejich uplatnen muste kontaktovat YouTube. Pri pouvn YouTube mohou bt osobn daje preneny tak na servery spolecnosti Google LLC. prijdte do USA. Bez ohledu na to, zda jsou vloen videa prehrvna, se pri kadm prstupu na tento web nave pripojen k sti Google, co mue bez naeho vlivu vyvolat dal operace zpracovn dat. V prpade prenosu osobnch daju spolecnosti Google LLC. se sdlem ve Spojench sttech, Google LLC. certifikovn pro americko-evropskou mluvu o ochrane daju Privacy Shield, kter zarucuje dodrovn rovne ochrany daju platn v EU. Aktuln certifikt si muete prohldnout zde: https://www.privacyshield.gov/list Dal informace o ochrane daju na YouTube naleznete v prohlen poskytovatele o ochrane daju na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy Pokud to vyaduje zkon, mme v souhlas se zpracovnm vaich daju, jak je popsno ve, v souladu s cl. 6 odst. 1 psm. zskal GDPR. Svuj souhlas muete kdykoli odvolat s budoucm cinkem. Chcete-li odvolat, pouijte prosm ve uvedenou monost, abyste vznesli nmitky. 10) webov analytick slubyGoogle (Universal) Analytics Google (Universal) Analytics Tento web pouv Google (Universal) Analytics, webovou analytickou slubu poskytovanou spolecnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (Google). Google (Universal) Analytics pouv tzv. Cookies, co jsou textov soubory, kter jsou uloeny ve vaem poctaci a umonuj analzu vaeho pouvn webu. Informace generovan souborem cookie o vaem pouvn tto webov strnky (vcetne zkrcen IP adresy) jsou obvykle preneseny na server Google a uloeny na tomto serveru, kter lze tak prenst na servery spolecnosti Google LLC. prijdte do USA. Tento web pouv Google (Universal) Analytics pouze s prponou _anonymizeIp (), kter zajituje anonymizaci IP adresy zkrcenm a vylucuje prm osobn odkaz. Rozren zkrt vai IP adresu od spolecnosti Google v clenskch sttech Evropsk unie nebo v jinch smluvnch sttech Dohody o Evropskm hospodrskm prostoru. Pouze ve vjimecnch prpadech bude pln IP adresa odeslna na server Google LLC v USA a tam zkrcena. Ve vjimecnch prpadech se toto zpracovn provd v souladu s cl. 6 odst. 1 psm. f GDPR na zklade naeho oprvnenho zjmu na statistick analze chovn uivatelu pro cely optimalizace a marketingu. Nam jmnem spolecnost Google pouije tyto informace k vyhodnocen vaeho pouvn webu, k sestavovn zprv o cinnosti na webu ak poskytovn dalch slueb souvisejcch s cinnost na webu a pouvnm internetu. IP adresa prenen vam prohlecem jako soucst Google (Universal) Analytics nebude sloucena s jinmi daty Google. Ukldn cookies muete zabrnit nastavenm prslunho softwaru prohlece. Mejte vak na pameti, e pokud tak ucinte, nebudete moci plne vyuvat vech funkc tohoto webu. Muete tak zabrnit spolecnosti Google v shromadovn dat generovanch souborem cookie a souvisejcch s vam pouvnm webu (vcetne va adresy IP) a ve zpracovn techto dat spolecnost Google staenm pluginu prohlece, kter je k dispozici pod nsledujcm odkazem a nainstalovat: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Jako alternativu k plug-inu prohlece nebo v prohlecch na mobilnch zarzench kliknete na nsledujc odkaz a nastavte soubor cookie pro odhlen, kter v budoucnu zabrn slube Google Analytics shromadovat data na tomto webu (tento soubor cookie pro odhlen funguje pouze v tomto prohleci a pouze pro tuto domnu. Pokud smaete soubory cookie v tomto prohleci, muste znovu kliknout na tento odkaz): Deaktivujte Google Analytics Dal informace o Google (Universal) Analytics naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de V prpade prenosu osobnch daju spolecnosti Google LLC. se sdlem ve Spojench sttech, Google LLC. certifikovn pro americko-evropskou mluvu o ochrane daju Privacy Shield, kter zarucuje dodrovn rovne ochrany daju platn v EU. Aktuln certifikt si muete prohldnout zde: https://www.privacyshield.gov/list Pokud to vyaduje zkon, mme v souhlas se zpracovnm vaich daju, jak je popsno ve, v souladu s cl. 6 odst. 1 psm. zskal GDPR. Svuj souhlas muete kdykoli odvolat s budoucm cinkem. Chcete-li odvolat, pouijte prosm ve uvedenou monost, abyste vznesli nmitky. 11) Retargeting / remarketing / postoupen reklamy Remarketing reklam Google N web vyuv funkce remarketingu reklam Google, tmto inzerujeme tento web ve vsledcch vyhledvn Google a na webovch strnkch tretch stran. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (Google). Za tmto celem Google nastav v prohleci koncovho zarzen cookie, kter automaticky umonuje zjmove orientovanou reklamu pomoc pseudonymnho ID cookie a na zklade navtvench strnek. Zpracovn je zaloeno na naem oprvnenm zjmu o optimln marketing naich webovch strnek v souladu s cl. 6 odst. 1 psm. f GDPR. K dalmu zpracovn dat dojde, pouze pokud jste se spolecnost Google souhlasili s tm, e vae historie internetovho prohlece a prohlece aplikac bude propojena spolecnost Google s vam ctem Google a informace z vaeho ctu Google budou pouity k prizpusoben reklam, kter se zobrazuj na webu. Pokud jste v tomto prpade prihleni do Googlu pri nvteve naeho webu, Google pouije vae data spolecne s daji Google Analytics k vytvoren a definovn seznamu clovch skupin pro remarketing naprc zarzenmi. Za tmto celem spolecnost Google docasne propoj vae osobn daje s daji Google Analytics, aby vytvorila clov skupiny. V rmci pouvn remarketingu reklam Google mohou bt osobn daje preneny tak na servery spolecnosti Google LLC. prijdte do USA. Nastaven souboru cookie pro poadavky na reklamu muete trvale deaktivovat staenm a instalac pluginu prohlece, kter je k dispozici na nsledujcm odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ Prpadne se muete dozvedet vce o nastaven cookies z Digital Advertising Alliance na www.aboutads.info a provst nastaven. Nakonec si muete nastavit svuj prohlec tak, abyste byli informovni o nastaven cookies a rozhodnout se individulne, zda je prijmout nebo vyloucit prijet cookies pro urcit prpady nebo obecne. Pokud cookies nebudou akceptovny, mue bt funkcnost naich webovch strnek omezena. V prpade prenosu osobnch daju spolecnosti Google LLC. se sdlem ve Spojench sttech, Google LLC. certifikovn pro americko-evropskou mluvu o ochrane daju Privacy Shield, kter zarucuje dodrovn rovne ochrany daju platn v EU. Aktuln certifikt si muete prohldnout zde: https://www.privacyshield.gov/list Dal informace a ustanoven o ochrane daju tkajc se reklamy a spolecnosti Google jsou k dispozici zde: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ Pokud to vyaduje zkon, mme v souhlas se zpracovnm vaich daju, jak je popsno ve, v souladu s cl. 6 odst. 1 psm. zskal GDPR. Svuj souhlas muete kdykoli odvolat s budoucm cinkem. Chcete-li odvolat, pouijte prosm ve uvedenou monost, abyste vznesli nmitky. Outbrain Tento web pouv technologii presmerovn spolecnosti Outbrain Inc., 39 W 13th Street, New York, NY 10011, USA (Outbrain). To umonuje nvtevnkum naich internetovch strnek smerovat k jinmu vlastnmu obsahu nebo obsahu tretch stran ve forme banneru na zklade jejich uivatelskho chovn, kter pravdepodobne odpovd prslunmu zjmu uivatele. Zobrazen tohoto obsahu je zaloeno na analze predchozho chovn pri pouvn zaloen na souborech cookie, ale dn osobn data nejsou uloena. Pro toto stanoven obsahu zaloenho na zjmech je ve vaem poctaci nebo mobilnm zarzen uloen soubor cookie, aby bylo mon shromadovat pseudonymizovan data o vaem chovn pri surfovn a prizpusobit tak obsah individulne uloenm informacm. Jsou-li shromden a vyhodnocen informace osobne identifikovateln, provd se zpracovn v souladu s cl. 6 odst. 1 psm. f GDPR na zklade naeho oprvnenho zjmu o zobrazovn personalizovanho obsahu strnky a pruzkum trhu. Chcete-li obecne deaktivovat pouvn souboru cookie na vaem koncovm zarzen, muete nastavit svuj internetov prohlec tak, aby v budoucnu nemohly bt na vaem koncovm zarzen uloeny dn soubory cookie, nebo budou ji odstraneny soubory cookie. Zakzn vech souboru cookie mue znamenat, e nekter funkce na naem webu ji nelze provdet. Muete tak trvale vznst nmitky proti nastaven souboru cookie spolecnost Outbrain pomoc monosti nastavit soubor cookie pro odhlen na ne uveden strnce: https://www.outbrain.com/de/legal/privacy Pod urcenm odkazem najdete tak dal informace o ochrane daju spolecnosti Outbrain. Pokud to vyaduje zkon, mme v souhlas se zpracovnm vaich daju, jak je popsno ve, v souladu s cl. 6 odst. 1 psm. zskal GDPR. Svuj souhlas muete kdykoli odvolat s budoucm cinkem. Chcete-li odvolat, pouijte prosm ve uvedenou monost, abyste vznesli nmitky. 14) Nstroje a dal dosti o inzerci prce e-mailem Na naich webovch strnkch v soucasn dobe zverejnujeme voln msta v samostatn sekci, na kterou mohou zcastnen strany zaslat e-mailem na uvedenou kontaktn adresu. Aby byli uchazeci prijati do procesu podvn dost, mus nm poskytnout vechny osobn daje potrebn pro rdn a informovan posouzen a vber spolu se dost e-mailem. Poadovan informace zahrnuj obecn informace o osobe (jmno, adresa, telefon nebo monost elektronickho kontaktu), jako i doklad o kvalifikaci poadovan pro danou prci. Je-li to nutn, jsou poadovny tak informace tkajc se zdrav, kter mus adatel v zjmu sociln ochrany venovat zvltn pozornost z hlediska pracovnho a socilnho prva. Prslun inzerce o zamestnn ukazuje, kter komponenty mus dost v jednotlivch prpadech obsahovat, aby mohla bt posouzena, a v jak forme se tyto komponenty zaslaj e-mailem. Po prijet aplikace zaslan pomoc zadan e-mailov kontaktn adresy uchovme daje adatele a vyhodnotme je vhradne za celem zpracovn dosti. Pro jakkoli dotazy, kter vyvstanou v prubehu zpracovn, pouvme bud e-mailovou adresu, kterou adatel uvedl ve sv dosti, nebo urcen telefonn cslo. Prvn zklad pro toto zpracovn, vcetne kontaktovn dotazu, je v zsade cl. 6 odst. 1 psm. b GDPR ve spojen 26 odst. 1 BDSG, ve kterm se proces podn dosti povauje za zahjen pracovn smlouvy. Pokud jsou od adatelu poadovny zvltn kategorie osobnch daju ve smyslu cl. 9 odst. 1 GDPR (napr. daje o zdravotnm stavu, jako jsou informace o tece zdravotne postiench), probh zpracovn v souladu s cl. 9 odst. 2 psm. b. GDPR, abychom mohli vykonvat prva vyplvajc z pracovnho prva a zkona o socilnm zabezpecen a sociln ochrane a plnit v tomto ohledu sv povinnosti. Souhrnne nebo alternativne mue bt zpracovn kategori zvltnch daju zaloeno tak na cl. 9 odst. 1 psm. h GDPR, pokud se pouvaj pro cely preventivn zdravotn pce nebo pracovnho lkarstv, pro hodnocen schopnosti adatele pracovat, pro lkarskou diagnostiku, pci nebo oetren ve zdravotnick nebo sociln oblasti nebo pro sprvu systmu a slueb ve zdravotnick nebo sociln oblasti kon. Pokud nen adatel vybrn v prubehu ve popsanho hodnocen nebo pokud adatel svou prihlku sthne brzy, budou data predan e-mailem a veker elektronick korespondence vcetne puvodnho e-mailu aplikace vymazna po odpovdajcm oznmen nejpozdeji po 6 mescch. Tato lhuta je zaloena na naem oprvnenm zjmu na zodpovezen prpadnch nslednch otzek k dosti a, je-li to nutn, na tom, abychom byli schopni splnit nae povinnosti poskytovat dukazy z narzen o rovnm zachzen se adateli. V prpade spen dosti budou poskytnut daje zpracovny na zklade cl. 6 odst. 1 psm. b GDPR ve spojen 26 odst. 1 BDSG pro cely vkonu pracovnho pomeru. 12) Prva subjektu daju 12.1 Prslun zkon o ochrane daju vm udeluje komplexn prva na ochranu daju (prva na informace a zsahy) odpovedn osobe v souvislosti se zpracovnm vaich osobnch daju, o kterch vs dle informujeme: Prvo na informace podle clnku 15 GDPR: Mte zejmna prvo na informace o vaich osobnch dajch zpracovvanch nmi, o cele zpracovn, kategori zpracovanch osobnch daju, prjemcch nebo kategori prjemcu, kterm byly nebo budou vae daje zprstupneny, o plnovanch Obdob uchovvn nebo kritria pro stanoven doby uchovvn, existence prva na opravu, vmaz, omezen zpracovn, nmitky proti zpracovn, stnost k orgnu dozoru, puvod vaich daju, pokud jsme je od vs nezskali, e Existuje automatizovan rozhodovac proces, kter zahrnuje profilovn a prpadne smyslupln informace o logice a rozsahu, kter ovlivnuje vs a zamlench cincch takovho zpracovn, jako i vae prvo bt informovn o zrukch podle cl. 46 GDPR pro predvn I jejich daje existuj ve tretch zemch; Prvo na opravu v souladu s clnkem 16 GDPR: Mte prvo na okamitou opravu nesprvnch daju tkajcch se vs a / nebo doplnen neplnch daju, kter jsme uloili; Prvo na vymazn v souladu s clnkem 17 GDPR: Mte prvo podat o vymazn vaich osobnch daju, pokud jsou splneny poadavky cl. 17 odst. 1 GDPR. Toto prvo vak neexistuje, zejmna pokud je zpracovn nezbytn pro uplatnen prva na svobodu projevu a informac, pro splnen zkonn povinnosti z duvodu verejnho zjmu nebo pro uplatnen, uplatnen nebo obranu prvnch nroku; Prvo na omezen zpracovn v souladu s clnkem 18 GDPR: Mte prvo podat o omezen zpracovn vaich osobnch daju, pokud je zkontrolovna sprvnost vaich daju, kter jste zpochybnili, pokud odmtnete vymazn vaich daju kvuli neoprvnenmu zpracovn daju a msto toho Podejte o omezen zpracovn vaich daju, pokud potrebujete sv data pro uplatnen, uplatnen nebo obhajobu prvnch nroku, pot, co ji tyto daje nepotrebujeme po dosaen celu, nebo pokud jste podali nmitku z duvodu va zvltn situace, pokud nen jist, zda nae legitimn Duvody prevauj; Prvo na informace v souladu s clnkem 19 GDPR: Pokud jste uplatnili prvo na opravu, vmaz nebo omezen zpracovn vuci odpovedn osobe, je povinen daje opravit nebo vymazat vem prjemcum, kterm byly osobn daje, kter se vs tkaj, zverejneny. Upozornete na omezen zpracovn, pokud to nebude mon nebo nebude vyadovat neprimeren sil. Mte prvo bt informovni o techto prjemcch. Prvo na prenositelnost daju podle cl. 20 GDPR: Mte prvo obdret vae osobn daje, kter jste nm poskytli, ve strukturovanm, benm a strojove citelnm formtu nebo podat o predn jin odpovedn osobe, pokud je to technicky provediteln; Prvo odvolat souhlas udelen v souladu s cl. 7 odst. 3 GDPR: Mte prvo odvolat svuj souhlas se zpracovnm daju kdykoli s budoucm cinkem. V prpade zruen zrume dotycn data okamite, ledae by dal zpracovn mohlo bt zaloeno na prvnm zklade pro zpracovn bez souhlasu. Odnet souhlasu nem vliv na zkonnost zpracovn na zklade souhlasu pred jeho zruenm; Prvo podat stnost v souladu s clnkem 77 GDPR: Pokud se domnvte, e zpracovn vaich osobnch daju poruuje GDPR, mte prvo podat stnost dozorcmu orgnu, zejmna v prpade, ani jsou dotceny jin sprvn nebo soudn opravn prostredky. Clensk stt, kde se nachzte, kde pracujete nebo kde se dajne jedn o poruen predpisu. 12.2 Prvo na nmitku PRI ZPRACOVN VAICH OSOBNCH DAJU NA ZKLADE NAE ZSADY ZCASTNENCH PRVNCH ZJMU MUSTE SE PRVO ROZDELIT PRO DUVODY PRO VAI SITUACI. Pokud uplatnte sv prvo namtat, zastavme zpracovn prslunch daju. ZPRACOVN JE MON POSKYTOVAT, POKUD MUEME POSKYTOVAT POVINN CHRNEN DUVODY PRO ZPRACOVN, KTER VYPLAT VAE ZJMY, ZKLADN PRVA A ZKLADN SLOBODY NEBO POKUD ZPRACOVN VEREJNOSTI NEBO PEDIKCE. POKUD VAE OSOBN DAJE ZPRACUJ NS PRO OPERACI PRM REKLAMY, MTE PRVO OBJEKTOVAT KDYKOLI OSOBN DAJE PRO CEL TAKTO REKLAMY. MUETE PROVDET SMLOUVU, KTER SE POPISUJE. Pokud uplatnte sv prvo vznst nmitku, zastavme zpracovn prslunch daju pro cely prmho marketingu. 13) Doba uchovvn osobnch daju Dlka uchovvn osobnch daju se mer na zklade prslunho prvnho zkladu, celu zpracovn a - pokud je to relevantn - tak na zklade prslun zkonn doby uchovvn (napr. Doby uchovvn podle obchodnho a danovho prva). Pri zpracovn osobnch daju na zklade vslovnho souhlasu podle cl. 6 odst. 1 psm. DSGVO, jsou tato data uloena, dokud subjekt daju nezru svuj souhlas. Existuj zkonn lhuty pro uchovvn daju, kter jsou soucst zkonnch nebo podobnch zkonnch povinnost na zklade cl. 6 odst. 1 psm. b GDPR jsou zpracovny, tato data budou bene vymazna po uplynut retencnch obdob, za predpokladu, e ji nejsou vyadovny ke splnen smlouvy nebo k zahjen smlouvy a / nebo nemme legitimn zjem na dalm skladovn. Pri zpracovn osobnch daju na zklade cl. 6 odst. 1 psm. f GDPR, tato data se ukldaj do doby, ne subjekt daju uplatn sv prvo vznst nmitku podle cl. 21 odst. 1 GDPR, ledae mueme prokzat zvan legitimn duvody zpracovn, kter prev zjmy, prva a svobody subjektu daju, nebo zpracovn slou k uplatnen, uplatnen nebo obhajobe prvnch nroku. Pri zpracovn osobnch daju za celem prm reklamy na zklade cl. 6 odst. 1 psm. f GDPR, tato data se ukldaj, dokud subjekt daju neuplatn sv prvo vznst nmitku podle cl. 21 odst. 2 GDPR. Pokud nen v ostatnch informacch v tomto prohlen o konkrtnch situacch zpracovn uvedeno jinak, budou uloen osobn daje vymazny, pokud ji nejsou nezbytn pro cely, pro kter byly shromdeny nebo jinak zpracovny.

Habischried dne 10.1.2020